Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

URZĄD GMINY SŁUPSK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dzialki.gminaslupsk.pl

Status pod względem zgodności

Status: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:
Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Metoda przygotowania oświadczenia: samoocena

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Ewa Guzińska

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

promocja@gminaslupsk.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

+48 59 842 84 60 wew.48

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

• Organ nadzorujący: Wójt Gminy Słupsk • Adres: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk • E-mail: info@gminaslupsk.pl • Telefon: 59 842 84 60

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2013 – 05 - 10

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:

2021 – 02 - 19

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

brak

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

brak aplikacji mobilnej

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Słupsk -

http://bip.gminaslupsk.pl/deklaracjadostepnosci.dhtml

Wróć